A rom állpot
Archív képek
A terv
Az állagvédelem
 
 
 
 
 Képek:

CIVERTÁN
TÓTH GÉZA
szerző

 

A 2012-es év a regéci vár életében döntő fontosságú volt.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 120 millió forinttal elindította a vár állagvédelmi munkáit. A munkálatok a keleti várfalat, az öreg tornyot és a kerek bástyát, valamint a nyugati falat érintették. A munkálatoknak évekre visszanyúló előzményei voltak.

Regéc község önkormányzata hosszú évek óta kis pályázati támogatással, önkéntes munkával, közmunkásokkal folytatta a vár kutatását. A kutatást Simon Zoltán régész, majd segítő társa Giber Mihály régész vezették. Évente kevéske pénzből a feltárt romok minimális állagvédelmét is elvégezték. A munkák a vár északi részén kezdődtek el. Itt áll a vár legrégibb része, az ovális fallal védett öreg torony. A feltárás folyamatosan haladt dél felé. Feltárultak a keleti, majd a nyugat palota falai. 2 éve állagvédelmi munkát kellett végezni NKA támogatással ahhoz, hogy a keleti palotaszárny feltárható legyen. Ez is megtörtént. 2013 nyarának a végére a feltárás elérte a déli várrész első falait. És ami a legnevezetesebb, megtalálták a feltárás utolsó napján a vár kapujának egyik kerékvető kövét. Ugyanis a vár évek óta titkolta a várkapu helyét. mentek a találgatások, hogy hol lehet. És 2013-ban feladta a vár a titkolózást és megmutatta a kapu helyét.

2012. évben az MNV Zrt. elhatározta, hogy a feltárt részeken állagvédelmi munkálatokat végez. Eredetileg a keleti fal, az öreg torony és a kerek bástya állagvédelmét célozták meg. A műemlékvédelem lobbizása eredményeként megemelték a beruházás költségkeretét a 90 millióról 120 millióra és bevették az állagvédelmi munkák közé a vár erősen pusztuló nyugati falának állagvédelmét is. Milyen munkálatokat akartak elvégeztetni? a vár területén álló falak mindegyike erősen erodálódott.  Ez azt jelentette, hogy a falak külső síkja megbomlottak, a falsíkok leomlottak, a falak felső része is omladozott. A cél a falak külső síkjának a visszafalazása, a felső rész stabilizálása. Nem titkolt célja volt a munkálatoknak, hogy a falvédelem után a vár látványa javuljon, turisztikai vonzereje növekedjen. Kicsit hosszadalmas tervezési időszak után Regéc község elkészítette a munkálatok terveit. a tervező Fülöpp Róbert volt, aki korábban már készített a várra állagvédelmi terveket. A tervek alapján 2012. augusztusában kezdődött el a kivitelezés és október közepére a tervek valóra váltak.

Nézzük végig, hogyan lett egy elhatározásból valóság és mi lett a hosszú előkészítés és gyors kivitelezés eredménye.

 

Légi fotó a várról. Jobbra a vár legrégebbi része az óvár az öreg torony maradványával. Középen a keleti palota falmaradványai. Balra a déli vár még feltáratlan romjai. Hátérben a vár előtti lapos  területre. Erre a platóra Fóny után jutunk fel. A háttérben a Hernád völgye, a Kassára vezető történelmi út.


A Regéci vár nézete a déli várból. A munkálatok előtt így nézett ki a vár. Előtérben a keleti palota déli vége látható. egy konzolkő jelzi, hogy egy lépcső vezetett itt fel a falon nyíló (mára elpusztult) ajtóhoz. A palota folytatódott észak felé egészen a felső vár kiemelkedő sziklájáig. Hátul az öreg torony falai látszanak. elől a 10 éve helyreállított falrészlet egy íves lezárású ajtóval, mögötte az öreg torony még álló magas falai. balra elől a nyugati palota falai és a falak között felhalmozott ásatási maradvány kövek. Középen hátul a nyugati fal maradványai láthatók. Jobb oldalon a benött keleti fal maradványa és a vár keleti oldalán elterülő omladék látható. A kép jobb szélén húzódó erdő a vár keleti védművét, egy sáncot takar.

Az öreg torony maradványai. Jól látható, hogy a magas falak külső kérge nagyrészt leomlott, csak kis felületen (balra) maradt meg az eredeti falsík. Középen egy magas kiomlás látszik. Itt egykor két, egymás fölötti ajtó volt, mely a kerek bástya szintjeire nyílott. A bástyából is kevés maradt meg. Balra látható egy kőhalom. Az a kerek bástya megmaradt fala egy háromágú lőréssel. Az öreg torony megmaradt falaiban lőrések nyomai fedezhetők fel.

Az öreg torony maradványa közelről. Bár e torony a vár legrégebbi része, a vártörténete során többször átépítették. A toronyhoz utólag építették a kerek bástyát, ekkor nyitották a sarkon a két ajtót. a képen az ajtók maradványa látszik a figyelmes szemlélő észre tudja venni, hogy két, egymás fölött eltolva elhelyezkedő ajtónyílás maradványát látjuk. Jobbra a kerek bástya belső falsíkjának a töredéke figyelhető meg.

A jelenlegi ideiglenes bejárat faláról  (kút-bástya) készült a kép. Középen hátul az öreg torony falmaradványa. A képen látható fa lépcső végénél egykor a felső vár várfalai álltak. Mára a fű alatt csak e lenyomatuk maradt meg, de erről majd később. Jelenleg az északi felső várat ezen a fa lépcsőn lehet megközelíteni. 2002-ben épült ki ez a gyalogos közlekedő.

Az öreg torony belső nézete. balra a korábban helyreállított déli falrészlet, jobbra a fennmaradt északi falrészlet látszik. Középen a feltárás kőmaradványa van felhalmozva egy helyreállításra várva. A feltárás során tudatosan a régészek az előkerült kőanyagot (nem faragott kövek) halmokba gyűjtötték, hogy az állagvédelem során kéznél legyen a falazó anyag. A kőrakás alatt a torony nyugati fala nem maradt fenn, csak a lenyomata volt érzékelhető. Középen látható, hogy az öreg torony ráépült a sziklára, a legalsó szinten meghagyták a szikla eredeti felszínét.

Kilátás a várra az öreg toronyból. Előtérben az északi felső vár épületeinek a maradványa látható. Középen a kápolna falmaradványa áll, tőle balra a keleti palota falai állnak.leghátul a déli vár rom-hegye magasodik. A képen bal oldalon az egykori ciszterna maradványai fedezhetők fel, mögötte a keleti várfal maradványa.

Kilátás a várra az öreg toronyból. Előtérben az északi felső vár épületeinek a maradványa látható. Középen a kápolna falmaradványa áll, tőle balra a keleti palota falai állnak.leghátul a déli vár rom-hegye magasodik. A képen bal oldalon az egykori ciszterna maradványai fedezhetők fel, mögötte a keleti várfal maradványa.

2012. tavasza előtt a vár látképe. Balra a nyugati fal helyén a romok, középen fenn az öreg torony, mely mellett alig látszik valami a kerek bástyából. A keleti fal északi része is a törmelék alatt bújik meg. A vár udvarát mindenhol az ásatások kőanyaga borítja.

A várak blog oldalról letöltött régi rajz és kép. Szatmáry Tamás "nagyonvárbarát" gyűjtése.

Egy korai képeslap vár ábrázolása. A kép érdekessége, hogy jól megfigyelhető még a nyugati várfal  a képen. E kép is a Tamás oldaláról van átemelve a szent cél érdekében (a nyugati fal láttatása).

Tehát elkészült az állagvédelmi munka terve és a tervekre megkapták az engedélyt. Lássuk a terveket. Az első lap a helyszínrajz és az áttekintő légi fotók.

Ezen a lapon az öreg torony, a kerek bástya és a keleti fal állagvédelme látható. Az öreg torony esetében kiegészítésre kerül a torony elpusztult része a meglévő lenyomatok és a régészeti kutatási anyagok alapján. a keleti várfal esetében is visszaépítés készül. A ciszterna beomlása miatt a fal egy része a szikláid leomlott. Az öreg torony mellett a vár három periódusának lenyomatát őrzik a falmaradványok: az íves fal az első vár külső falának maradványa. a belső fal a korai ovális várfal átépített, sokszögletű változata, következő periódus. A külső fal a későbbi megerősítés eredménye. A kerek bástya esetében visszaépül a bástya (lásd sűrűbb sraffozás)leomlott része. csak ezzel a módszerrel lehet a még álló falakat megóvni. A kiegészített részen két lőrés rekonstrukciója is elkészül a meglévő mintájára. A lőrések helyét a régészeti kutatás adta meg.

E rajzon a felső szint látható.  A kerek bástyában készül egy fa födém a lőrések fölött. Ide vezetett ki az öreg torony két nyílásának az alsó nyílása. A kerek bástya falindítása lesz kialakítva, valamint az öreg bástya meglévő falai kapják vissza a kérgüket.

A kerek bástya metszete a lőréssel és a fa födémmel, balra az öreg torony északi falának a kifalazása (falkéreg visszafalazás).

Az öreg torony észak-déli metszete középen lőréssel, balra a kerek bástya nézete a lőréssel, jobbra a keleti fal belső nézete a ciszternával.

Az északi vár keleti nézete a kerek bástyával, középen az öreg toronnyal, balra a keleti fallal. A szürke részek a megmaradt falsíkokat jelzik.

Nézet észak felől. Előtérbe na kerek bástya, mögötte a bástya falkezdeményei és az öreg torony falkéreg falazásai.

A nyugati fal falvédelme. A bal oldalon egy kettős fal látható. Ez a falszakasz 15 méter magasan megmaradt, de a külső fal falkérge erősen megrongálódott, az utóbbi években el kellett keríteni a környezetét, mert folyamatosan hullottak le a kövek. Itt is lehetett azzal számolni, hogy egy kemény tél után nagy falszakaszok leomolhatnak.  A nyugati fal további szakasza is erősen romos állapotban volt. A magas fal melletti szakasz teljesen a törmelék alatt volt, a folytatásán hiányzott a külső falkéreg.

A nyugati fal felső szintje. Itt már csak a magas falszakasz kérgének a visszafalazása a feladat.

A nyugati fal külső nézete. Három munkafázis van jelölve. felül védőfalazás készül a fal lezárása, felső védelme érdekében. A legnagyobb felületen falkérget kell falazni a meglévő lőrések kiegészítésével. Középen alul a törmelék eltávolítása után lehet a falkéreg visszafalazásának részleteiről dönteni, itt régészeti kutatásra van szükség. Általában a munkálatok során a terv számolt a régészet folyamatos jelenlétével , hiszen menet közben is dönteni kellett, illetve dokumentálni kellett az eddig megközelíthetetlen részleteket. (pl. magasban lévő lőrések felmérése)

A kerek bástya. hatalmas bástya lett a csekély romból. A helyszín előzetes feltárása során részletesen megkutatták a helyszínt és előkerült a bástya falainak a helye, sok helyen falmaradványok segítettek a hiányzó falszakasz helyének a meghatározásában. A képen a meglévő lőrés mintájára a régészeti rajzok alapján rekonstruált két háromágú lőrés.

A kerek bástya. hatalmas bástya lett a csekély romból. A helyszín előzetes feltárása során részletesen megkutatták a helyszínt és előkerült a bástya falainak a helye, sok helyen falmaradványok segítettek a hiányzó falszakasz helyének a meghatározásában. A képen a meglévő lőrés mintájára a régészeti rajzok alapján rekonstruált két háromágú lőrés.

A kerek bástyát középkori módszerrel falazták, az állványzat benne maradt a falban. Jobbra az öreg torony megmaradt falának a kérgét falazzák vissza. Meglehetősen szűk helyen kellett dolgozni.

A nyugati fal a falkéreg visszafalazása után.

A nyugati fal nézete az elkészült falvédelmi munkák után. Balra a kiegészített lőrések láthatók. A fal folytatását olyan magasra falazták fel, hogy a mögötte megmaradt romokat takarja, védje őket az időjárás hatásától.

Az öreg torony belső nézete. Korábbi képeinken a fal helyén egy kőhalom állott. E kövek visszakerültek a régész felmérések alapján az egykori falba. Az összezárt toronyfalak immár tudnak dacolni az erős nyugati és északi szélnek. A fal lezárása kicsit merev lett (túl egyenes), de a folytatás (erről következő írásunkban olvashat) megoldja ezt a problémát. Előtérben a torony belső terét kettéválasztó fal és az ajtó maradványa látszik.

Sikerült visszaépíteni a meglévő részletek alapján a két sarki ajtó nyílását. Ezzel ösze lett falazva a nal kiomlása, és jelentősen megnőtt a fal stabilitása. A felső nyílás lezárása még folyamatban van a képen.

A sarki két nyílás végleges állapotban. Balra a kerek bástya felől nézve (külső kép). Jobbra az örög torony belsejéből nézve. A jobb oldali képen látszik, hogy az utólagos kiépítés miatt "érdekes" nyílásáthidaló boltozat alakult ki egykor és ennek alapján ma is.

Jobbra a kerek bástya látszik a lőréssel, középen az öreg torony sarka. Az előtérben a keleti fal három periódusa van bemutatva.

Az állagvédelmi munkálatok vége felé a vár látképe a déli várból fényképezve. Még épül a nyugati fal falkérge és az öreg torony falkérgének a felső része.

Az állagvédelmi munkálatok vége felé a vár látképe a déli várból fényképezve. Még épül a nyugati fal falkérge és az öreg torony falkérgének a felső része.

Egy másik átnézeti kép szintén dél felől, egy másik szögből. A képen jól látszik, hogy a várból eltűnt a több éves ásatás maradványa, a sok kö. A falvédelembe 1000 m3 falat falaztak be az LB Knauf zsákos trassz habarcsával. A kivitelezés mintaszerű együttműködéssel készült. 6 kőműves brigád dolgozott a rom munkálatain a generál vállalkozó koordinálásában és szakmai felügyelete mellett. A munkálatokat végig segítették, ellenőrizték a régész kutatók és a tervező. Szintén folyamatosan követte a kivitelezést a műemléki felügyelő is és több esetben visszabontást írt elő, ha az szükséges volt. Az elkészült falvédelem igazolja a fegyelmezett és színvonalas munkát.

Szintén dél felöl egy közelkép a kész munkáról, amikor a turisták már igénybe vették a felújított romokat a napsütéses őszi időben.

Zárókép a regéc.hu oldalról kölcsönzött képpel. Hajnal a regéci várban. és úgy néz ki, hogy tényleg elindulhat egy komolyabb állagvédelem, egy értelmező kiegészítés. Erről következő írásunkban olvashat. A vár turisztikai fejlesztését célzó pályázatot nyújtott be Regéc község önkormányzata. Erről írunk és bemutatjuk a terveket. A jelenlegi rendezett állapotért köszönet illeti az MNV Zrt-t, Regéc Község Önkormányzatát, a kutató régészeket (Simon Zoltán és Giber Mihály) az építész tervező Fülöpp Róbertet és a kivitelezőt csapatot. bízunk abban, hogy ez az állagvédelem elindítja a vár részleges helyreállítását, illetve pontosabban fogalmazva értelmező állagvédelmét.
2013.01.
KAti

REGÉC.HU A regéci vár Fotók a munkák előtt és után Magyar várak Világok világa   Vissza