Simon Zoltán: Boldogkő várának 1682. augusztus 18-án kelt inventáriuma.......amiről a mult a levéltárban mesél

U et C Fasc.7., Nro. 29.

Anno Domini 1682 Die 18. Augusti.

Meltosagos és Nagysagos Fő Generalis Groff Kesmarky Tököly Imre Kegyelmes Urunk Eő Nagysága maga kezéhez vévén az Méltóságos és Nagyságos Esztergomi Érsek Szellepcsényi György Urunk Eő Nagysága Boldókő várát, benne találtatott ingo és ingatlan javaival edgyütt, mely meg emítet varban bele szalítva maga tisztit es fő kapitányát, úgy mint Nemzetes és Vitzlő Fajgel Ferencz uramat, mely vár cum omnibus suis appertinentiis mi formaban talaltatott, mostani Nemes Aba Uyvarmegének edgyik ordinarius Szolgabírája, Vitézlő Paál István, ordinarius eskütyei, Vitézlő Fekete István és Lévay István Uramék altal így inventáltatott ut sequitus.Boldo kő vara joszagaval edgyütt Kegyelmes Urunk Eo Nagyságáé mely vár építetett edgy magos hegyen, természet szerint való kő szikla tetejében.

 1. Vagyon azon várnak külső kapuja rostélyos fákbul építetett, fenyű deszkával meg deszkázva, azon vagyon két öregh lakat.
 2. Az kapu mellett vagyon belöl egy kapus hazacska, azon kaputul fogva az kő szikláig vagyon tölgy fa karokbul építetett rosz palánk, melynek az alja anyira el rodhat, hogy de necesse epíteni kell, mely palánknak az hossza hatvan hat öll, azon palánkban vagyon kis góré, avagy vigiazo bastyacska formara epítve.
 3. Ugyan azon körítésben vagyon kő szikla mellet egy sövényel fonatott meg tapasztatot istalo, az kit inkab ohnak nem ujnak mondhatni, tizen két lora valo, mellette egy kis drabant vagy béres haziko, egy szekér szinnel együtt ugyan azon fedél alatt. Ittem kő sziklabul ki vagatatot két kenyér sütő kemencze, azon szekér szin végiben vagyon edgy borhaz, az borhaz felet valo kő szikla tetején vagyon fabol rott kis bastyacska.
 4. Az edgyik goré avagy vigyazó hely alat vagyon deszkabul csinalt mészár szék, másik alat penig vagyon edgy jó fél sajto, melyen még mostanis sajtolhatnak.
 5. Vagyon két rendbeli oh hídlas, melyiken az felső varba fel járnak az mit a varba bé mennek, vagyon egy emelcsős uj kapu, sark és retez vasaival együtt, azon kaput csigan fel vonyák és harom lakatokkal zarják. Azon kapun vagyon más kapu topolya fabul építve, az kapu között vagyon huszon négy rosdas oh muskatély, kilenc németes (?) taskaval edgyütt. Ittem egy lanczos béko, masodik rudas béklyó, harom csincsér, harom karika rudvasban valo, nyakba valo két karika vas, nyolc rabra valo jo vass. Ittem két rabra valo vass romlott, kopia nélkül valo darda vas No. 2.
 6. Ittem azon kapu között vagyon edgy cirkalo bastya, kiben az hajduk tüzelnek, mely előtt vagyon egy almáriumocska, melyben szükségnek idején golyobist és port tartanak, azon cirkalo bastyábul mind az varba fel mennek, vagyon egy erős bellet oh ajto vas sarkaival és retezivel edgyütt, azon bastyaban vagyon egy kő kémény.
 7. Az mint az cirkalo bastyábul bé járnak az várba, mingyárt ball kez felől vagyon belöl az várban Csonka bástya alatt edgy pincze, kő sziklabul ki vagattatott, melynek négy aga vagyon, az első ágnak nyolcz öll az hoszúsága az torkaval együtt. Második agának tizenkét öll az hoszúsága. Harmadiknak ött öll. Az negyedik ágánakis ött öll az hoszúsága, szélessege penig mindeniknek harmad fél öll.
 8. Inventaltatott azon pinczében Boldogkövi Majorság béli és dézma béli bor, Anni 1678, Anni 1679, Anni 1680. Ittem Anni 1681, mely bor volt mindenestül hetven hordoval semire kellő, nyolcz nyáras bor volt közöttök, vasa Nro. 18. Harmadévi és negyedévi oh bor, az ki valamire valo volt, vasa Nro 41. Ittem tavalyi bor, az ki uj bornak hivattatik, volt közöttök vasa Nro. 15 mely teszen in summa totali vasa Nro. 70. Azon pinczének ajtaja felet fákon fel teve(?) vagyon egy sör főző üst katlan. Vagyon más réz üstis kisseb az serfőző üstnél, ugy mint két csebres, az melyel hordót szotak (egy szó olvashatatlan) szureti alkalmatossággal.
 9. A var tövében edgyik veremben vagyon gabona Cub. N.B. Vagyon olyan restantiabéli gabona, kit elébbeni tisztek edgy részét uj fejében id est Cub. Nro. 21 attakki, mas részét ez jövő karacsonyig várás fejében  adtak ki kész penzre Cub. Nro. 248 id est két szaz negyven nyolcz köblöt, negy forintjaval szamlalva, tészen in totali summa az ára Flo. Nro. 992, melyet ez jövendő karacsonykor mostani tisztnek kell levalni.
 10. Ittem ugyan azon elébeni tisztek uj fejében adtanak ki tizen négy hordo borokat es egy altalaggal, melyetis az mostani tisztnek kel pertipialni.
 11. Őszi vetés vár elöt vagyon harom asztagban Nro. Crucis 626. Ittem edgy asztagban tavaszi zab vetés Crucis Nro. 128. Ittem tatárka vagyon Crucis Nro.33. Arpa vetésis volt, meljet az poganyság még az szalmajaban el rontot. Tavasz búza vetés Crucis Nro. 43. Ittem ezidei borso ki csépelvén volt Cub. 7 q. 2. Lenczeis volt Cub. Nro. 3. Gabona béli (egy szó olvashatatlan) liszt volt Cub. Nro. 9. So vagyon Nro. 4. Asszu gyümölcz, szilva és körtvélj, Cub. 2. Megy cseresnyével edgyüt Nro. 2. Baratzk Cub. Nro. 1. Hagyma vagyon 42. Öreg sertés marha Nro. 8. Süldő Nro. 8. Lud Nro. 10. Pulyka Nro. 15. Köpü méh Nro. 22. Sing vas Nro. 6. Rud vas darab Nro. vagyon tíz, edgy oh csiga kötél. Egy lapis kapa, egy orto kapa, o és uj csakány vagyon Nro. 6. Uj hordo altalagokkal edgyütt vagyon Nro. 200. Csinalatlan oh hordo vagyon Nro.70. Sendely szeg vagyon Nro. 400. Legz (így!) szeg 4000. Vas  karo Nro. 2.
 12. Az Csonka bastya alat vagyon egdgy gerendas haz, az ki jol lehet egeszlen el nem végeztetet, melyben mostan lakatos lakik, az kiben két ablak, edgy ajto sark vasastul, retezestül, edgy kalyhas kemencze, azon hazbul nyílo kis kamaracska, melyben az tizedes lakik, melyet konyen boldnakis csinalhatnanak. Azon uj haz mellet vagyon edgy nagy gerendas haz, kiben ayz hajduk laknak, azon hazon vagyon edgy ajto retezestül, sarkvassastul és hevederestül, azon hazban edgy sütő kemencze, ket lantornas ablak, az két haz közöt puszta pitvar.
 13. Az kapu felet valo Csonka bastyan  vagyon edgy öreg réz taraszk, melynek mind kereke s mind agya vasas. Masikis vass taraszk, annakis mind kereke, s agja vasas, az harmadik is kis vas taraszk, kereke és agya vasatlan, vagyon egy hírt lövő mosar adgyucska vas. Ittem Nro. vagyo szakalos huszon ött. Seregbonto Nro. harom ott ött csőjű. Azon Csonka bastya s felül említet két haznak fedelése s épületi csatornaival edgyüt olyan formaban van, hogy de necesse két esztendők mulva építeni kel. Az Csonka bastyatul fogva az felső var kapuaig vagyon edgy foljoso az lövő  lyukak mellet, mely fabul az előtt négy esztendővel építetet. Ugyan azon foljosson vagyon edgy strasa hely és kasamata mely szolgál az emelcsős kapura, az Csonka bastyán is hasonlo van, de fabul építetet.
 14. Vagyon kapu felet harmadik contignatiora edgy tororny, kibül lövő lyukak vadnak.
 15. Az felső varban az mint jarnak vagyon edgy fa garadics, az felet tölgy fabul építetet egy jo erős kapu, azon van négy heveder vas sarkaival és retezekkel edgyütt.
 16. Azon kapun belöl vagyon edgy kamora deszkabul való, az mellet vagyon egy kőbül építetet istalo, 12 lora valo, az mely istalo az négyszegű bastya alat van, ugyan az mellet van egy öreg bolt, kiben szoktak az földes urak gratiajabul nemes varmegyenknek tagjay portékajokat tartani, ugyan azon öreg bolt mellet van edgy kis kamoracska kiben ugyan nemes varmegye tagjay portékajokat tartanak, az kicsiny kamoracska mellet vagyon edgy erős, sötét tömlöcz, azon ellenében ugyan ott van edgy sütő haz, melyben kenyér sütő kemencze vagyon, azon haza la vagyon edgy erős boltocska az földben, meljben mostis nemes varmege némely tagjay laday vadnak, kinek két ablakja az felső varba jaro kapu közé szolgal. Azon sütő haz mellet vagyon fabul epítetet grádics, az garadics mellet vagyon egy kőbül építetet pitvar, gerendás, deszkás, azon belöl vagyon edgy mas deszkas, gerendás pitvar, mely pitvaron belül van edgy gerendas lako haz, kit Úr hazanak hínak, azon hazban vagyon egy zöld kalyhas kemencze, edgy asztal labastul. Harom olomban foglalt üveges ablak igen igen romladozot, edgy feir oh pohar szék edgy rosteljos talas, négy altalakban eczet, de egy sincs csak féligis, ött darab oh fogasok, edgyes kar szék Nro. 5, edgy rosz fejér oh kar szék egy fejír romladozot oh adgy, masik harsall kötöt, edgy ember ala valo nyoszolya. Azon hazbol nyílo bolt, zöld festet ajtó rajta, pléhestül, sarkvasastul, melyben vagyon edgy kalyhas kemencze, zöld öreg almarium, edgy kicsiny asztal labastul. Ittem más fejír hoszú asztal, mely asztal felét deszkabul epítetet téka leveleket tartani valo, egy öreg zöld agy, fedeles, két ember ala valo. Harom üveg ablak, igen igen romladozott, harom fogas és ket darab almarium forma szék, melyben volt negyven csomo töltés és azon kívül fel szapus vanna töltéssel rakva, edgynéhany kezben valo réz granat.
 17. Azon tractusban vagyon edgy öreg gerendas uj palota, mely valami tapaszos fala altal van rekesztve, abban van zöld kalyhas rosz kemencze, semire valo, ugyan azon palotan van edgy szaraz malom cum omnibus apertinentiis. Azon palotanak ket üveg ablakaiis vadnak, de roszak, kívül vas rostélyossok. Azon palotan belöl az negy szegű bastya contignatiojaban vagyon edgy gerendas lako haz, abban vagyon edgy üveg romladozot semire kellő ablak, zöld kalyhas oh kemencze, edgy darab fogas, edgy rosz kis asztal labastul, harom festet ajto, edgyike pléhes, hevederestül, sarkvasastul..
 18. Vagyon edgy kút, melynek tizenharom ölnyi az melysége, ahoz vagyon tizen harom ölnyi lancz, edgy vederrel edgyütt. Azon kút mellet vagyon edgy kovacs míhely,de artalmas helyen van, el kel rontani. Azon míhelyben ket ülő, vas pöröly Nro., fogo Nro.
 19. Az nagy palotabul oh konyhan altal menven, ugyan azon feljeb meg említet, csatornás kút mellet vagyon edgy gerendas pincze, mely harom szakaszban vagyon, az legutolsó szakaszban vagyon edgy kenyér sütő kemencze, két vas abroncs, ser főző kadra valo, oh dio q. 2, egy szuszek. Ittem az első szakaszban az pinceben vagyon negy szuszek, fontos serpenyű edgy par rudastul. Ugyan azon pinczében harom ajto hevederekkel és retezekkel, sarkvasakkal edgyüt. Vagyon azon pinczeben harom oh kad, kiben lisztet szoktak tartani, egyeb hasznat sem vehetni.
 20. Azon pinczebül fel menven edgy kis garadicson vagyon edgy uczacska, régi deszkaval meg deszkaztatot, mely utczacska megyen az mostani konyhara, mely konyhan van edgy régi oh tabla asztal, edgy vas rosteljos ablak, harom vas macska, tűz heljre valo vas lapocska, Nro. 1, vas nyars Nro. 2, abarlo Nro. 1. Edgy régi lada plehes, konyha eszközhöz valo, edgy pecsenye sütő kerék, edgy vas rost, egy lancz, konyha föliben valo.
 21. Ugyan ott az konyha mellet vagyon edgy boltos pitvar, meljben vagyon edgy olmos, romladozot üveges ablak. Kemencze zöld oh kalyhas, edgy asztal labastul, közönséges. Abbul az hazbul nyílo botos haz, melyben pater szokot lakni, melyet az előt safar haznak hítak, abban vagyon tarka kalyhas kemencze, két üveges romladozot ablak, egy festet regi agy. Ittem masik edgy fejér ádgy, egy régi rosz asztal, körülötte deszka székek és edgy közönseges asztalka, edgy kar szék.
 22. Azon haznak eleiben vagyon edgy boltos kapona (így!), az holot az D’ni szolgalat celebraltatik, melyben vagyon egy festet kepekbül csinalt oltar, edgy aranyas zaszlo proczesiohoz valo, edgy jözönséges predikalo szék, szőnyegel edgyütt, azok mellet negy deszka szek. Azon kapolnan belöl vagyon also és felső por ház, mely por hazban inventaltatot munitiohoz valo szerszam, ilyen formaban puska porr van benne egy hordó s két tonna egész, harmadik tonna nem egész, hanem töb felenel, s öreg s apro taraczkokhoz, szakalosokhoz es muskateljokhoz valo vas es olom golobis vagyon edgy fél hordonyi. Golyobisnak valo olom edgy masa, régi kanot feles. Nyilak vadnak felesek, kiket lövő szerszamokbul ki lőhetni. Azon por haz felet vagyon mas por haznak valo boltocska, setét, melyben régi formara csinalt sisak van edgynéhany.
 23. Onnét meg fordulvan vagyon ismét leg felső contignatio, kin fel menven, mingyárt vagyon edgy folyoso az kút felet, azon folyoso mellet vagyon edgy lako gerendas haz az négy szegeletű bastyanak contignatiojan, kiben vagyon edgy üveg ablak, negy fiokos, de az edgyik fiokjának az üvege fabul csinalt. Ugyan abban vagyon harom apro sark vasakkal, hevederekkel, edgyik pléhes. Mely hazbul jarnak kemencze melöl az boltocskába, masodik (egy szó olvashatatlan)-ban garadicson jarnak fel az az safar hazba, melynekis az ajtaja hevederekel retezestül vagyon. Ket ablak vagyon rajta, gerendas padlasos, deszkas. Vagyon egy könyv tarto fiokos asztal. Az also hazban fogasis vagyon (két szó olvashatatlan) edgy kalyhas kemencze és ép kenyér sötő kemencze.
 24. Ki mencén azon safár hazbul, azon négy szegeletű bastyanak ötödik, leg felsőb contignatiojara, az ki legnagyob s magosb az varban, vagyon edgy romloth öntöt vas taraszk, vagyon ismét azon kívül más apro taraszk, edgyiknek keréke s ágja vasas, az masodiknak peniglen keréke s agja fakó és azon bastiának körül valo csatornak fél viseltében vadnak, melyeket két esztendők mulva epíteni kell.
 25. Az négy szeg bastyarul le jőven meg emítet kut felet valo régi romlot ház kamaracska, az mely sövényel és tapaszszal epítetve romlot, fél viseltében valo hajazat van rajta. Vagyon azon tractusban egy sövenyes, tapasztott haz, pitvarával építve s tapasztot padlasokkal, melyben vagyon edgy ora cum omnibus suis apertinentiis. Ugyan azon tractusban két kő fal között vagyon edgy kamaracska. Mind ezek felet vagyn edgy kis harangocska, az ki meg ér Flo. 45. Ugyan azon bastyan vagyon edgy bokor rez dob melyetis csiinaltatni kel, egy gyalog dob.
 26. Onnat következik az harom szegű kőbül építetet erős bastya, fedel nelkül valo, azon vagyon fel téve edgy vas taraszk, az kereke és az agya vasas, vagyon más kiseb taraszkis, fako kereke és agya. Ismét vagyon edgy kis forgó taraszkocska, agy és kerék nelkül valo, melyet Istenben boldogult ki mult Meltosagos Fejedelem Rakolczi Ferencz Uram Eő Nagysága ajándékozott.
 27. A Var tövében vagyon edgy jo jégverem, ugyan ott az vár alat kívül vagyon edgy öreg pincze földbül asott, annak vagyon négy ága. Kiben bele ferhet circiter Nro. 300 hordo
 28. Ugyan azon pincze mellet vagyon mas pinczeis, annak vagyon harom aga, abbanis bele férne hordo bor Nro. circiter 200.

Rádi kúria: A kurucok felégették az udvarházzal együtt.
Szerencs prédium
Aba prédium
Váralja
Arka
Alsóméra
Vilmány
Újfalu   
 

.